Saturday, 29/02/2020|
nhiệt liệt chào mừng năm học mới - quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
 • Võ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0335029726
  • Email:
   vohuongsp78@gmail.com
 • Vũ Văn Hoành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01235263962
  • Email:
   vuhoanh2001@gmail.com
 • Đỗ Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917044033
  • Email:
   dohaihgd@gmail.cpm
 • Đào Kim Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01296375251
  • Email:
   dinhsp79@gmail.com