Thứ bảy, 08/08/2020|
Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật